Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  กิจกรรมค่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2
  หมวด  กิจกรรม/โครงการ   วันที่ประกาศ  20-01-2563

กิจกรรมค่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2

        คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการค่ายวิชาการ และแนะแนวการศึกษาต่อ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษามีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนในคณะอีกทางหนึ่ง

 

link สำหรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก

 

 

 

 

 

 

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรม/โครงการ
  แต่งตั้งผู้เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 
  โครงการสืบสานประเพณีสุขสันต์ วันสงกรานต์ครอบครัว คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2564 
  สอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบ 1.1 โควต้าสถาบัน วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563 
  ประชุมประชาพิจารณ์ “การจัดทำ reinvention road map หน่วยงาน“ 
  โครงการเกตรปันรักสร้างสุข 
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
     

     ขอความร่วมมือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตอบแบบประเมินห้องเรียนและอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 13)
     

     ขอเชิญ บุคลากร สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกท่าน ลงคะแนน เลือกบุคลากรเพื่อเป็นตัวแทนของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     

     ขอเรียนเชิญ บุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วม การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับคณะ
     

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี(เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2565
      

คณะเทคโนโลยีการเกษตร Faculty of Agricultural Technology
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 13 เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์