Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  “งานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 เกษตรอัตลักษณ์กาฬสินธุ์ นวัตกรรมทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
  หมวด  กิจกรรม/โครงการ   วันที่ประกาศ  03-02-2563

ขอเชิญร่วมงาน “งานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 เกษตรอัตลักษณ์กาฬสินธุ์ นวัตกรรมทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
พบกับการประกวด การแข่งขัน และงานออกร้านจำหน่ายสินค้ามากมาย

สนใจจัดบูทและร่วมจัดนิทรรศการ โทร. 088-5396123

กำหนดการงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1

กติกาการประกวดไก่พื้นเมือง - ใบสมัคร

หลักเกณฑ์การแข่งขันงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1

ใบสมัครการแข่งขันทักษะ

1. การแข่งขันทักษะเรียกชื่อยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับรักษาสัตว์

2. การทำข้าวจี่จากข้าวเหนียวเขาวง

3. การตอบคำถามทางพืชศาสตร์

4.การแข่งขันทักษะเรียกชื่อสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

5.การแข่งขันเรียกชื่ออุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ

6. การฟาดแส้ทำลายเป้าหมายและแส้เสียงดังต่อเนื่อง สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

 

 

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรม/โครงการ
  แต่งตั้งผู้เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 
  โครงการสืบสานประเพณีสุขสันต์ วันสงกรานต์ครอบครัว คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2564 
  สอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบ 1.1 โควต้าสถาบัน วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563 
  ประชุมประชาพิจารณ์ “การจัดทำ reinvention road map หน่วยงาน“ 
  โครงการเกตรปันรักสร้างสุข 
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
     

     ขอความร่วมมือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตอบแบบประเมินห้องเรียนและอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 13)
     

     ขอเชิญ บุคลากร สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกท่าน ลงคะแนน เลือกบุคลากรเพื่อเป็นตัวแทนของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     

     ขอเรียนเชิญ บุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วม การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับคณะ
     

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี(เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2565
      

คณะเทคโนโลยีการเกษตร Faculty of Agricultural Technology
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 13 เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์