Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  แต่งตั้งผู้เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)
  หมวด  กิจกรรม/โครงการ   วันที่ประกาศ  22-06-2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

โดยแบ่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เป็น ๓ ห้อง และสามารถเชื่อมต่อกันรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ อาคาร ๑๓ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- 19)

มีแนวโน้มที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม ตามรูปแบบปกติได้

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (Zoom Meeting) Join

 

Zoom Meeting https://zoom.us/j/94274239848?pwd=NHpneE5IaTVIRDMrK1E2RVVlZVlvZz09

Meeting ID: 942 7423 9848

Passcode: 353992  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรม/โครงการ
  โครงการสืบสานประเพณีสุขสันต์ วันสงกรานต์ครอบครัว คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2564 
  สอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบ 1.1 โควต้าสถาบัน วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563 
  ประชุมประชาพิจารณ์ “การจัดทำ reinvention road map หน่วยงาน“ 
  โครงการเกตรปันรักสร้างสุข 
  โครงการเกษตรปันรักสร้างสุข วันที่ 18 สิงหาคม 2563 
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
     

     ขอความร่วมมือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตอบแบบประเมินห้องเรียนและอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 13)
     

     ขอเชิญ บุคลากร สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกท่าน ลงคะแนน เลือกบุคลากรเพื่อเป็นตัวแทนของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     

     ขอเรียนเชิญ บุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วม การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับคณะ
     

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี(เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2565
      

คณะเทคโนโลยีการเกษตร Faculty of Agricultural Technology
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 13 เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์