Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
  หมวด  ข่าวประกาศ   วันที่ประกาศ  08-10-2563

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
    ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 - 3 ปี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง)
    ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ และภาคพิเศษ
TCAS รอบที่ 1.1 รอบ Portfolio โควต้าสถาบัน เปิดรับสมัคร วันที่ 5 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2563
TCAS รอบที่ 1.2 รอบ Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน วันที่ 8 ธันวาคม 2563 - 8 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด https://admission.ksu.ac.th/news.php?newsid=21
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://admission.ksu.ac.th/
หลักสูตรที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรเปิดสอนมีดังนี้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
    -ปวส. สัตวศาสตร์
    -ปวส. พืชศาสตร์
    -ปวส. ประมง
    -ปวส. เทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปริญญาตรี
    -วท.บ. พืชศาสตร์ 
    -วท.บ. สัตวศาสตร์ 
    -วท.บ. ประมง
    -วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
    -วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
    -วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์
หลักสูตรปริญญาโท
    -วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร (ภาคปกติ)
    -วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร (ภาคพิเศษ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4381 1128 ต่อ 3130 หรือ 08 6458 4361 มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราครับ  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประกาศ
  ขอเชิญ บุคลากร สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกท่าน ลงคะแนน เลือกบุคลากรเพื่อเป็นตัวแทนของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2565 
  การแข่งขันกีฬา E-Sports (ROV Mobile AG Championship 2021) 
  การขอผ่อนผันไม่เข้าอยู่หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
     

     ขอความร่วมมือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตอบแบบประเมินห้องเรียนและอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 13)
     

     ขอเชิญ บุคลากร สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกท่าน ลงคะแนน เลือกบุคลากรเพื่อเป็นตัวแทนของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     

     ขอเรียนเชิญ บุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วม การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับคณะ
     

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี(เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2565
      

คณะเทคโนโลยีการเกษตร Faculty of Agricultural Technology
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 13 เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์