Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  หมวด  ข่าวประกาศ   วันที่ประกาศ  26-11-2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

๑. นางสาวภัทรภร แข็งสง่า
๒. นางสาวลัดดา ศรสันติ์
 
ขอให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น ๑ โดยมีค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ดังนี้
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ๑,๕๐๐ บาท
- ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    ๓๕๐ บาท
- ค่าทําบัตรนักศึกษา    ๒๐๐ บาท
- ค่าคู่มือนักศึกษา    ๑๕๐ บาท
- ค่าประกันของเสียหาย ๑,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๐๐ บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน)


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประกาศ
  ขอเชิญ บุคลากร สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกท่าน ลงคะแนน เลือกบุคลากรเพื่อเป็นตัวแทนของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2565 
  การแข่งขันกีฬา E-Sports (ROV Mobile AG Championship 2021) 
  การขอผ่อนผันไม่เข้าอยู่หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
     

     ขอความร่วมมือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตอบแบบประเมินห้องเรียนและอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 13)
     

     ขอเชิญ บุคลากร สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกท่าน ลงคะแนน เลือกบุคลากรเพื่อเป็นตัวแทนของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     

     ขอเรียนเชิญ บุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วม การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับคณะ
     

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี(เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2565
      

คณะเทคโนโลยีการเกษตร Faculty of Agricultural Technology
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 13 เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์