Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  สำรวจความต้องการวัคซีน COVID-19 ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  14-07-2564

 

เนื่องด้วยทางกระทรวง อว. แจ้งว่าจะจัดสรรวัคซีนมาให้ มกส. อีก แต่จำนวนยังไม่แน่นอน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้สำรวจข้อมูลของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจ ฝึกงาน และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ U2T แล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลในการจัดสรรวัคซีนต่อไป ทางมหาวิทยาลัยจึงขอสำรวจข้อมูลความต้องการวัคซีนของนักศึกษาที่มีอายุเกิน 18 ปี ขึ้นไป ในส่วนที่เหลือของแต่ละคณะตามแบบสำรวจที่ส่งมาด้วยนี้ โดยหากวัคซีนมาแล้ว และนักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้ได้รับวัคซีน มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลให้ทราบต่อไป https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe95OISR61XJ2ZQrLCiIi2mWieCJPG2DlJp79SPMhAG8ndISQ/viewform?usp=sf_link

นักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ขอความร่วมมือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตอบแบบประเมินห้องเรียนและอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 13)  
  ขอเรียนเชิญ บุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วม การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับคณะ 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี(เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2565 
  TCAS รอบ 2 Quota เปิดรับสมัคร วันที่ 18 มกราคม – 20 เมษายน 65 2565 
  ขอแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิต บัณฑิต 
     ขอความร่วมมือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตอบแบบประเมินห้องเรียนและอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 13)
     

     ขอเชิญ บุคลากร สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกท่าน ลงคะแนน เลือกบุคลากรเพื่อเป็นตัวแทนของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     

     ขอเรียนเชิญ บุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วม การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับคณะ
     

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี(เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2565
     

     TCAS รอบ 2 Quota เปิดรับสมัคร วันที่ 18 มกราคม – 20 เมษายน 65 2565
      

คณะเทคโนโลยีการเกษตร Faculty of Agricultural Technology
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 13 เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์