Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ขอความร่วมมือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตอบแบบประเมินห้องเรียนและอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 13)
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  02-03-2565

 

ขอความร่วมมือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ตอบแบบประเมินห้องเรียนและอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 13) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ


เพื่อทราบความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพื่อนำผลการประเมินไปพิจารณาหาแนวทาง

ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน

ตอบแบบสอบถามในระหว่างวันที่  2 -18  มี.ค  65

กรอบแบบประเมินได้ที่ => https://forms.office.com/r/xxa1bu1Sep  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ขอเรียนเชิญ บุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วม การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับคณะ 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี(เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2565 
  TCAS รอบ 2 Quota เปิดรับสมัคร วันที่ 18 มกราคม – 20 เมษายน 65 2565 
  ขอแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิต บัณฑิต 
  ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
     ขอความร่วมมือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตอบแบบประเมินห้องเรียนและอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 13)
     

     ขอเชิญ บุคลากร สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกท่าน ลงคะแนน เลือกบุคลากรเพื่อเป็นตัวแทนของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     

     ขอเรียนเชิญ บุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วม การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับคณะ
     

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี(เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2565
     

     TCAS รอบ 2 Quota เปิดรับสมัคร วันที่ 18 มกราคม – 20 เมษายน 65 2565
      

คณะเทคโนโลยีการเกษตร Faculty of Agricultural Technology
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 13 เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์