Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

หลักสูตรที่เปิดสอน


หลักสูตรที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจำนวน 4 หลักสูตร

 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์

 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์

 3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาประมง

 4. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

 

ระดับปริญญาตรี  จำนวน 7 หลักสูตร

 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

 2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

 3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง

 4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร​​

 • แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร

 • แขนงวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

 2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตร

 

ระดับปริญญาตรี (วท.บ.) หลักสูตร 2 ปี เทียบโอนรายวิชา จำนวน 4 หลักสูตร

 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

 2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

 3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง

 4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 

ระดับปริญญาโท  จำนวน 3 หลักสูตร

 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (งดรับ ปี 63 เป็นต้นไป)

 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

 3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (งดรับ ปี 63 เป็นต้นไป)

 

 

  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร Faculty of Agricultural Technology
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 13 เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์