Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้บริการด้านวิชาชีพทางสายเทคโนโลยีการเกษตร และสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท  เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาชีพทางเทคโนโลยีเชิงบูรณาการให้มีความเข้มแข็ง จัดการเรียนการสอน  การวิจัย  บริการทางวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  มีคุณธรรม  มีทักษะในการทำงานให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) และปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ เป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ เพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพจนถึงระดับปริญญาต่อไป

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ในปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558” มีผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ สิ้นสุดสถานะความเป็นสถาบันอุดมศึกษาในวันถัดจากวันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา และเป็นการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขึ้นในวันเดียวกัน ทำให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรมเกษตร  เปลี่ยนมาเป็น คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม 6 สาขาวิชา คือ

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มี 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (พ.ศ.2542-2558)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สถานศึกาของรัฐดำเนินกิจการโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการเป็นของตนเองมีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น สมควรจัดตั้งมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่งขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาเขตกาฬสินธุ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นคณะหนึ่งของวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม สาขาวิชา คือ

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มี 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

 

  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร Faculty of Agricultural Technology
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 13 เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์