Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำระดับภูมิภาคในการพัฒนาท้องถิ่น  ชุมชน  ด้านการวิจัย บริการวิชาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสู่สากล

ปรัชญา 

ความรู้สร้างคุณค่า  ภูมิปัญญาสร้างสังคม

ปณิธาน 

สร้างคนดี  มีงานทำ  ชี้นำสังคม

พันธกิจ

1.  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีความใฝ่เรียนรู้

2.  จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาและระดับปริญญาเพื่อตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ

3.  ส่งเสริมการวิจัยการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการชุมชนสังคมและประเทศ

4.  ทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

อัตลักษณ์บัณฑิต

อดทน  สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ

เอกลักษณ์ 

องค์กรนักปฏิบัติมืออาชีพด้านนวัตกรรมการเกษตร และเทคโนโลยีการเกษตร

A : Agriculture  &  Agricultural  Industry

G : Green  Faculty

R : Research  &  Innovations

เป้าประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสายวิชาชีพ ที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และมีลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  2. เพื่อผลิตงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ที่นำไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้นที่สอดคล้องและเหมาะสมตามคุณภาพมาตรฐานความต้องการของตลาดแรงงานและตามยุทธศาสตร์ของชาติ
  3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจหลัก

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีภารกิจหลัก 4 ภารกิจ คือ

  1. ภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน โดยได้จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวส. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง  หลักสูตร 4 ปี และระดับปริญญาโท  ซึ่งในแต่ละปีการศึกษา คณะฯได้ผลิตนักศึกษาและบัณฑิตที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน เป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  2. ภารกิจด้านงานวิจัย ได้ผลิตผลงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและงานพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
  3. ภารกิจด้านงานบริการชุมชน ให้บริการชุมชน โดยจัดฝึกอบรมแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานและผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  4. ภารกิจด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม เน้นส่งเสริมและสนับสนุน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และเป็นที่ยอมรับของสังคม

 

 

  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร Faculty of Agricultural Technology
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 13 เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์