Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำระดับภูมิภาคในการพัฒนาท้องถิ่น  ชุมชน  ด้านการวิจัย บริการวิชาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสู่สากล

ปรัชญา 

ความรู้สร้างคุณค่า  ภูมิปัญญาสร้างสังคม

ปณิธาน 

สร้างคนดี  มีงานทำ  ชี้นำสังคม

พันธกิจ

1.  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีความใฝ่เรียนรู้

2.  จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาและระดับปริญญาเพื่อตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ

3.  ส่งเสริมการวิจัยการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการชุมชนสังคมและประเทศ

4.  ทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

อัตลักษณ์บัณฑิต

อดทน  สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ

เอกลักษณ์ 

องค์กรนักปฏิบัติมืออาชีพด้านนวัตกรรมการเกษตร และเทคโนโลยีการเกษตร

A : Agriculture  &  Agricultural  Industry

G : Green  Faculty

R : Research  &  Innovations

เป้าประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสายวิชาชีพ ที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และมีลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  2. เพื่อผลิตงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ที่นำไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้นที่สอดคล้องและเหมาะสมตามคุณภาพมาตรฐานความต้องการของตลาดแรงงานและตามยุทธศาสตร์ของชาติ
  3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจหลัก

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีภารกิจหลัก 4 ภารกิจ คือ

  1. ภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน โดยได้จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวส. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง  หลักสูตร 4 ปี และระดับปริญญาโท  ซึ่งในแต่ละปีการศึกษา คณะฯได้ผลิตนักศึกษาและบัณฑิตที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน เป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  2. ภารกิจด้านงานวิจัย ได้ผลิตผลงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและงานพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
  3. ภารกิจด้านงานบริการชุมชน ให้บริการชุมชน โดยจัดฝึกอบรมแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานและผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  4. ภารกิจด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม เน้นส่งเสริมและสนับสนุน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และเป็นที่ยอมรับของสังคม

 

 

 ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร Faculty of Agricultural Technology
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 13 เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์