Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ประชุมประชาพิจารณ์ “การจัดทำ reinvention road map หน่วยงาน“ (เข้าชม : 707) 
 ตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 26 - 30 ต.ค. 63 (เข้าชม : 816) 
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ (เข้าชม : 447) 
 เจรจาข้อตกลง เรื่องการศึกษาสหกิจศึกษาบูรณาการร่วมกับการทำงาน(CWIF) (เข้าชม : 544) 
 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล “โครงการยุวชนอาสา” ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (เข้าชม : 546) 
 โครงการเกตรปันรักสร้างสุข (เข้าชม : 809) 
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ (เข้าชม : 882) 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มอบของที่ระลึกให้นักศึกษาฝึกงาน จากสปป.ลาว (เข้าชม : 2,226) 
 โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (เข้าชม : 454) 
 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2563 (เข้าชม : 696) 
 โครงการ Big Cleaning Day (เข้าชม : 674) 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ส่งมอบไข่ไก่ฟาร์มสุข ไข่ไก่ Happy chick (เข้าชม : 383) 
 CEO ครั้งที่ 1/2563 (เข้าชม : 275) 
 สวัสดีปีใหม่ 2563 (เข้าชม : 549) 
 โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ KKUSP (เข้าชม : 569) 
 ประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ (เข้าชม : 1,032) 
 กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน (เข้าชม : 507) 
 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาด (เข้าชม : 921) 
 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ (เข้าชม : 836) 
 ประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2562 (เข้าชม : 751) 
มีข้อมูลทั้งหมด  23  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2
     ขอความร่วมมือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตอบแบบประเมินห้องเรียนและอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 13)
     

     ขอเชิญ บุคลากร สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกท่าน ลงคะแนน เลือกบุคลากรเพื่อเป็นตัวแทนของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     

     ขอเรียนเชิญ บุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วม การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับคณะ
     

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี(เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2565
     

     TCAS รอบ 2 Quota เปิดรับสมัคร วันที่ 18 มกราคม – 20 เมษายน 65 2565
      

คณะเทคโนโลยีการเกษตร Faculty of Agricultural Technology
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 13 เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์