Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ประชุมประชาพิจารณ์ “การจัดทำ reinvention road map หน่วยงาน“ (เข้าชม : 827) 
 ตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 26 - 30 ต.ค. 63 (เข้าชม : 896) 
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ (เข้าชม : 522) 
 เจรจาข้อตกลง เรื่องการศึกษาสหกิจศึกษาบูรณาการร่วมกับการทำงาน(CWIF) (เข้าชม : 619) 
 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล “โครงการยุวชนอาสา” ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (เข้าชม : 610) 
 โครงการเกตรปันรักสร้างสุข (เข้าชม : 934) 
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ (เข้าชม : 1,034) 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มอบของที่ระลึกให้นักศึกษาฝึกงาน จากสปป.ลาว (เข้าชม : 2,354) 
 โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (เข้าชม : 514) 
 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2563 (เข้าชม : 790) 
 โครงการ Big Cleaning Day (เข้าชม : 793) 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ส่งมอบไข่ไก่ฟาร์มสุข ไข่ไก่ Happy chick (เข้าชม : 427) 
 CEO ครั้งที่ 1/2563 (เข้าชม : 320) 
 สวัสดีปีใหม่ 2563 (เข้าชม : 597) 
 โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ KKUSP (เข้าชม : 619) 
 ประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ (เข้าชม : 1,185) 
 กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน (เข้าชม : 555) 
 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาด (เข้าชม : 1,033) 
 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ (เข้าชม : 940) 
 ประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2562 (เข้าชม : 841) 
มีข้อมูลทั้งหมด  23  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
     

     ขอความร่วมมือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตอบแบบประเมินห้องเรียนและอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 13)
     

     ขอเชิญ บุคลากร สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกท่าน ลงคะแนน เลือกบุคลากรเพื่อเป็นตัวแทนของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     

     ขอเรียนเชิญ บุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วม การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับคณะ
     

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี(เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2565
      

คณะเทคโนโลยีการเกษตร Faculty of Agricultural Technology
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 13 เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์