Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 กิจกรรม/โครงการ  ค้นหาข่าว :
แต่งตั้งผู้เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) (อ่าน 660) 
โครงการสืบสานประเพณีสุขสันต์ วันสงกรานต์ครอบครัว คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2564 (อ่าน 777) 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบ 1.1 โควต้าสถาบัน วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563 (อ่าน 935) 
ประชุมประชาพิจารณ์ “การจัดทำ reinvention road map หน่วยงาน“ (อ่าน 1,101) 
โครงการเกตรปันรักสร้างสุข (อ่าน 1,232) 
โครงการเกษตรปันรักสร้างสุข วันที่ 18 สิงหาคม 2563 (อ่าน 1,162) 
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ (อ่าน 1,398) 
ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,501) 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ ของบุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร (อ่าน 1,433) 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มอบของที่ระลึกให้นักศึกษาฝึกงาน จากสปป.ลาว (อ่าน 2,823) 
โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 662) 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2563 (อ่าน 1,045) 
โครงการ Big Cleaning Day (อ่าน 1,044) 
วันฉัตรมงคล 2563 (อ่าน 1,265) 
รางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 (อ่าน 731) 
“งานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 เกษตรอัตลักษณ์กาฬสินธุ์ นวัตกรรมทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” (อ่าน 439) 
กิจกรรมค่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2 (อ่าน 306) 
CEO ครั้งที่ 1/2563 (อ่าน 520) 
การประชุมคณะกรรมการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 26 เมษายน 62 (อ่าน 696) 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ Knowledge Management Team : KM Team (อ่าน 547) 
มีข้อมูลทั้งหมด  23  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2


 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร Faculty of Agricultural Technology
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 13 เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์