Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประกาศ  ค้นหาข่าว :
ขอเชิญ บุคลากร สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกท่าน ลงคะแนน เลือกบุคลากรเพื่อเป็นตัวแทนของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 250) 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 268) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 473) 
การแข่งขันกีฬา E-Sports (ROV Mobile AG Championship 2021) (อ่าน 511) 
การขอผ่อนผันไม่เข้าอยู่หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 274) 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดเฉพราะประตูด้านข้าง (อ่าน 390) 
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดหนักในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  (อ่าน 379) 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-18 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 267) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบพิเศษ) (อ่าน 593) 
ประกาศรายชื่อผู้รับสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบโควตา โครงการบัณฑิตเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart farmer) (อ่าน 357) 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (อ่าน 377) 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 7,397) 
กำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 3 รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 475) 
เปิดรับนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (อ่าน 947) 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1,115) 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 859) 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 964) 
ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 499) 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 820) 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2 วันที่ 17-19 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 354) 
มีข้อมูลทั้งหมด  25  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2


 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร Faculty of Agricultural Technology
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 13 เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์