Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ประชุมประชาพิจารณ์ “การจัดทำ reinvention road map หน่วยงาน“
  หมวด  กิจกรรม/โครงการ   วันที่ประกาศ  26-10-2563

 

     ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประชุมประชาพิจารณ์  “การจัดทำ reinvention road map หน่วยงาน 3 หัวข้อได้แก่”

1.การจัดการเรียนกาารสอน 2.การวิชัยเชิงพื้นที่และการบริการวิชาการ 3.งานสนับสนุนบุคลากร 

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพวงชมพู ชั้น 1 อาคาร 13 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  90  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรม/โครงการ
  แต่งตั้งผู้เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 
  โครงการสืบสานประเพณีสุขสันต์ วันสงกรานต์ครอบครัว คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2564 
  สอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบ 1.1 โควต้าสถาบัน วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563 
  โครงการเกตรปันรักสร้างสุข 
  โครงการเกษตรปันรักสร้างสุข วันที่ 18 สิงหาคม 2563 
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
     

     ขอความร่วมมือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตอบแบบประเมินห้องเรียนและอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 13)
     

     ขอเชิญ บุคลากร สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกท่าน ลงคะแนน เลือกบุคลากรเพื่อเป็นตัวแทนของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     

     ขอเรียนเชิญ บุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วม การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับคณะ
     

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี(เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2565
      

คณะเทคโนโลยีการเกษตร Faculty of Agricultural Technology
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 13 เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์