Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  วันเกษียณ อาจารย์ฉัตราวีระวุท จอมวรวงศ์
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  23-09-2564

จากวันที่พากเพียร สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ อาจารย์ฉัตราวีระวุท จอมวรวงศ์ ขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร ร่วมกับบุคลากรเกษียณอายุราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพวงชมพู ชั้น ๑ อาคาร ๑๓ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะขออภัยบุคลากรในการจัดงานในครั้งนี้ บุคลากรอาจเข้าร่วมไม่ได้ทุกท่าน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงมีการจำกัดจำนวน ผู้เข้าร่วมงาน ไม่เกิน ๒๐ คน และปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ฉบับที่ ๑๕

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ขอความร่วมมือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตอบแบบประเมินห้องเรียนและอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 13)  
  ขอเรียนเชิญ บุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วม การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับคณะ 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี(เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2565 
  TCAS รอบ 2 Quota เปิดรับสมัคร วันที่ 18 มกราคม – 20 เมษายน 65 2565 
  ขอแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิต บัณฑิต 
     ขอความร่วมมือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตอบแบบประเมินห้องเรียนและอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 13)
     

     ขอเชิญ บุคลากร สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกท่าน ลงคะแนน เลือกบุคลากรเพื่อเป็นตัวแทนของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     

     ขอเรียนเชิญ บุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วม การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับคณะ
     

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี(เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2565
     

     TCAS รอบ 2 Quota เปิดรับสมัคร วันที่ 18 มกราคม – 20 เมษายน 65 2565
      

คณะเทคโนโลยีการเกษตร Faculty of Agricultural Technology
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 13 เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์